1. Assay Kits
  2. Human
ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SEC003Hu | Homo sapiens (Human)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
CLIA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SCC003Hu | Homo sapiens (Human)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
High Sensitive ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

HEC003Hu | Homo sapiens (Human)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
1/1