1. Assay Kits
  2. Mouse
ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SEC003Mu | Mus musculus (Mouse)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
High Sensitive ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

HEC003Mu | Mus musculus (Mouse)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
Wide-range ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

WEC003Mu | Mus musculus (Mouse)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
1/1