1. Assay Kits
ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SEC003Ra | Rattus norvegicus (Rat)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SEC003Po | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SEC003Mu | Mus musculus (Mouse)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SEC003Hu | Homo sapiens (Human)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
CLIA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

SCC003Hu | Homo sapiens (Human)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
High Sensitive ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

HEC003Mu | Mus musculus (Mouse)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
High Sensitive ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

HEC003Hu | Homo sapiens (Human)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
Wide-range ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB)

WEC003Mu | Mus musculus (Mouse)

Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
1/1